loading

תקנון פעילות " פיצות במתנה באינסטגרם – פיצה האט "

1 .הגדרות
למונחים הבאים בתקנון תהא ההגדרה המפורטת לצידם להלן:
"עור כת ה פעילות " חברת " טבסקו החזקות בע"מ" )להלן: " פיצה האט" (.
"משתתף" הפעילות פתוחה לכל אדם אשר הינו אזרח ישראלי או תושב ישראל השוהה בישראל בעת עריכת הפעילות וחלוקת הפרסים ואשר אינו תאגיד או כל גוף אחר לרבות בית עסק וכד', שרשום ברשת "אינסטגרם" מעל גיל 18 ,ושהינו רשום באתר הפעילות ) אינסטגרם ( )להלן: " אינסטגרם " ( , ועומד ביתר התנאים המפורטים בתקנון זה;
בעצם השתתפותו מצהיר המשתתף כי הינו מעל גיל 18 .מובהר כי אם המשתתף הינו קטין )מתחת לגיל 18 ,)בעצם השתתפותו מצהיר הקטין כי אושר לו להשתתף בפעילות, על ידי נציגו של אותו משתתף. "נציג" לצורך תקנון זה הינו נציג של אותו הקטין כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 ;
"הפעילות" המשתתפים יוזמנו לצלם את מגשי הפיצה עם הגעתם לידיהם ו לתייג את עמוד האינסטגרם של פיצה האט תחת ההאשטאג israel_hut_pizza .
הפוסט יפורסם בעמוד ה אינסטגרם של פיצה האט וי ופיע באתר הפעילות )כהגדרתו להלן(. צוות השופטים, שיורכב מנציגי עורכת הפעילות לפי שיקול דעתה, יבחר מבין התמונות המקורי ות תגובה זוכ ה אחת כל שבוע במשך תקופת הפעילות לפי שיקול דעת ו הבלעדי והמוחלט ויזכה את הכותב/ים בפרס.
"אתר הפעילות" www.instagram.com/pizza_hut_israel "הפרס " קוד קופון ל מגש פיצה האט משפחתיות בגודל L( לארג'( ותוספת אחת באיסוף עצמי " מנגנון ההכרעה " כל תגובה ) ש תיבחר ברוב קולות ע"י צוות השופטים , תזכה את בעל החשבון שהעלה את ה תגובה בפרס. הקריטריונים לבחירת הזוכים מבין העונים , יהיו לפי יצירתיות , מקוריות , הומור ו כל קר י טריון נוסף שימצא לנכון צוות השופטים .
2 .פרשנות
א . בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.
ב . החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
3 .תקופת הפעילות
א . תקופת הפעילות הינה מיום 2021.08.01 החל מהשעה 00:08 ועד ל יום 2021.8.31
ב שעה 59:23( להלן: " תקופת הפעילות "(.
ב . מובהר בזאת כי עורכת הפעילות, תהא רשאית להאריך ו/או לקצר את תקופת
הפעילות על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שתודיע על סיומה המוקדם בכל דרך – 2 – סבירה . עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעילות לפני המועד הנקוב, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינם בשליטתה.
4 .זכאות להשתתף בפעילות ואופן ההשתתפות
א . העלאת ה תגובה ל פוסט באינסטגרם מהווה הסכמה מצד המשתתף לתנאי תקנון זה . עצם ה עלאת ה תגובה מהווה הסכמה לתוכנו של התקנון באופן מלא ובלתי מסויג , וכן מהווה הצהרה מן המשתת ף , כי הפרסום על ידי עורכת הפעילות בעמוד האינסטגרם שלו נעשה על דעת ו המלאה של המשתת ף וכי לא יהיו ל ו כל טענות ו/או
תביעות ו/או דרישות כלפי עורכת הפעילות בקשר לכך.
ב . ההשתתפות בפעילות אסו רה על עובדי עורכת הפעילות ו/או מנהליהם ו/או שותפיהם ו/או עובדיהם ו/או בני משפחותיהם.
ג . עם רישום ה משתת ף לפעילות , ה משתת ף מצהיר , מאשר ומתחייב כי:
)i )ידוע למשתת ף כי ההשתתפות בפעילות על כל שלביה תהא על אחריות ו הבלעדית בלבד.
)ii )ידוע למשתת ף כי עורכת הפעילות תהא רשאית לשנות את כללי הפעילות, כפי שנקבעו בתקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי ועורכת הפעילות תפרסם הודעה על כך ב אינסטגרם ו/או בכל אמצעי אחר שתבחר בו עורכת הפעילות.
)iii )ידוע למשתת ף כי השתתפות ו ו/או אי השתתפות ו בפעילות כפופה לזמינות ותקינות רשת האינטרנט ורשת המחשבים והמערכות אשר באמצעותן מתנהלת הפעילות, ובפרט מערכת אינסטגרם , הן אלה שברשותה והן אלה שברשות עורכת הפעילות. המשתתף לא י הא רשאי להעלות כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם ל ו עקב טע ות, תקלה, איחור או כשל בהשתתפותו בפעילות וכיו"ב.
)iv )מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתת ף המעוניין להשתתף בפעילות מצהיר ומסכים בזאת כי יתכן שתיפולנה טעויות בניהול הפעילות, וכי בכל מקרה של טעות כאמור, לא תהווה השתתפות ו ו/או אי השתתפות ו בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בגין נזק שנגרם ל ו עקב הטעות, איחור או כשל בהשתתפות ובפעילות וכיוצא בזה, לרבות אי קליטת התוכן אשר הועלה ע"י המשתתףבמערכות עורכת הפעילות.
)v )במידה ש עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה תזהה פעילות שאינה חוקית ו/או ניסיון לפרוץ את המערכת ו/או ניסיון להזין נתונים שאינם נכונים ו/או להשתמש בנתונים שאינם נכונים וכיוצ"ב, עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לחסום באופן מידי את המשתתף והמשתתף לא יוכל להמשיך להשתתף בפעילות בכל תקופת הפעילות.
)vi )למען הסר ספק, יובהר כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפסול על הסף את השתתפותו של משתתף לפי אמות המידה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה
בקשר עם האמור בסעיף זה ושיקול הדעת הבלעדי בעניין זה מ וקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.
)vii )אין הגבלה על מספר ה תגובות שמשתתף יכול לכתוב ב מסגרת ה פעילות, אולם בכל מקרה משתתף לא יוכל לזכות בפרס יותר מפעם אחת במהלך תקופת הפעילות.
כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות דרך חשבון אינסטגרם אחד בלבד.
)viii )עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר עורכת הפעילות. האחריות להכרת התקנון כ פי שיהיה מעת לעת חלה על
המשתתף . – 3 –
)ix )בכל מקרה בו יפר משתתף בפעילות את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי עו רכת הפעילות ו/או מפעילת אינסטגרם , תהיה עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו בפעילות ו/או זכייתו. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה ו/או טע נה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות בקשר עם האמור לעיל.
5 .מדיניות פרטיות
א . הפרטים ש ייאספו , ככל שייאספו, לגבי המשתתפים בפעילות , ישמשו אך ורק לצורך פעילות זו. בסמוך לסיום הפעילות הנתונים אשר יאספו בנוגע למשתתפים ימחקו.
ב . עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יעבירו לצדדים שלישיים את פרטיהם הא ישיים של המשתתפים ואת המידע שנאסף על פעילות ם באתר הפעילות, אלא במקרים שלהלן:
1 )ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותים לפעילות;
2 )אם יתקבל בידי עורכת הפעילות ו/או מפעילת האתר צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתתפים או את המידע אודותיהם לצד שלישי;
3 )בכל מקרה שעורכת הפעילות ו/או מפעיל האתר תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופ ו או לרכוש ו של משתתף.
ג . עורכת הפעילות מיישמת מ ע רכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי -מורשית ל נתונים שיאספו במסגרת הפעילות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, עורכת הפעילות לא מתחייבת שהשתתפות בפעילות תהיה חסינה באופן מוחלט מפני גישה בלתי -מורשית למידע שייאסף במסגרתה. עורכת הפעילות גם אינה אחראית למאגרי הנתונים של מפעילת אינסטגרם .
ד . כל אדם רשאי לפנות אל עורכת הפעילות ע"י הודעה אישית בעמוד ה אינסטגרם של פיצה האט ולבקש הסרתה תגובה מאתר הפעילות בשל הפרת זכות יוצרים, בשל כל פגיעה שאדם חש בקשר עם תגובה מסוימת , או בשל כל טענה להפר ת התקנון. כל פניה כזו תוביל ל הסרת ה תגובה ככל שקיימת אפשרות טכנית בידי עורכת הפעילות לעשות כן.
6 .אופן הזכייה
א . בתום כל שבוע במהלך תקופת הפעילות יבחר צוות השופטים את ה ת יוגים המנצח ים
אשר יזכו אות ם יזכ ה בפרס, כהגדרתו לעיל )לעיל ולהלן: " הזוכה "(.ק ריטריונים ש י ילקחו בחשבון , בין היתר, לבחירת הזוכ ים: יצירתי ות, מקורי ותועניין ובלבד ש התגובה ת כיל את התיוג שפורט בסעיף 1 .
ב . עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לספק ל זוכה מוצר או שירות שווה ערך או דומה לפרס ותוכנו על פי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא.
ג . מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעצם השתתפותו בפעילות מתחייב המשתתף שלא להעלות פוסט המכיל תכנים פוגעניים אשר עלול ים לפגוע ברגשות הציבור. בכל מקרה שומרת לעצמה עורכת הפעילות את הזכות לפסול מהפעילות כל תגובה שלדעתה אינה ראוי ה והול מת , מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי .
ד . עורכת הפעילות תהיה רשאית לשנות את הליך בחירת הזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מעורכת הפעילות בגין כל שינוי שתבצע, מכל סיבה שהיא.
7 .איתור הזוכה
א . עורכת הפעילות תיידע את ה זוכה בפעילות בדבר הזכייה באמצעות העלאת תגובה עם תיוג שם הזוכה ב אינסטגרם )להלן: " הודעת הזכייה "( . על הזוכה יהיה להעביר את – 4 – פרטיו – שם מלא בעברית, כתובת מגורים, מספר טלפון בהודעה פרטית לנציגי עורכת הפעילות כתנאי למימוש הזכייה.
ב . בעצם השתתפותו בפעילות, מצהיר המשתתף כי הוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בתקנון זה ושיקול הדעת הבלעדי ב עניין זה מוקנה לעורכת הפעילות ו/או למי מטעמה בלבד.
ג . בכל מקרה בו זוכה מסר פרטים מוטעים ו/או לא הגיב להודעת הזכייה בתום 72 שעות ממועד שליחתה, ו/או לא ניתן היה להשגה לאחר שני ניסיונו ת לפי המאוחר מביניהם , תהיה עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה רשאית לבטל זכייתו ולהעניק את הפרס למשתתף אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה בלבד. יובהר כי החלטה בדבר ביטול זכייה של משתתף בעקבות האמור בסעיף זה הינה סופית ולא יהיה ניתן לערער על החלטה זו.
8 .הפרסים
א . קוד קופון למגש פיצה האט משפחתיות בגודל L( לארג'( ותוספת אחת באיסוף עצמי
בלבד . סך הכל יחולקו 4 קופונים.
ב . הזכייה בפרס הינה בכפוף לעמידה בכל תנאי התקנון.
ג . למען הסר ספק מובהר, כי היה והזוכה בפרס לא עמד בתנאי התקנון ו/או ויתר על הפרס מטעמים השמורים עמו, תהיה עורכת הפעילות רשאית להעניק את הפרס למשתתף אחר. הזוכה בפרס שויתר על הפרס, או שלא עמד בתנאי תקנון זה יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עו רכת הפעילות ו/או מי
מטעמה בגין אי חלוקת הפרס.
ד . עורכת הפעילות תהא רשאית לפסול, עפ"י שיקול דעתה, מועמד לזכייה אשר לא אותר בתנאים האמורים לעיל, והמועמד לזכייה לא יהיה זכאי לקבל פיצוי כלשהו.
ה . הזכייה בפרס במסגרת הפעילות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה. הפרס לא ניתן לשינוי, החלפה או המרה אלא בהסכמת עורכת הפעילות מראש ובכתב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
ו . עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפרס מכל סיבה שהיא ובכל עת ו/או להתנות את הענקת הפרס בתנאים ובלבד שתימסר הודעה על כך למשתתפים.
ז . מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והו ראות כל דין , עורכת הפעילות תהא רשאית שלא למסור את הפרס לידי מי שהגיע אליו במעשה עבירה או במעשה שאינו כדין, או שפעל בניגוד לאמור בתקנון זה, מכל בחינה שהיא.
9 .זכויות יוצרים
א . בעצם העלאת ה תגובה , מצהיר ומתחייב המשתתף כי הינו בעל כל הזכויות בו . עורכת הפעילות אינה אחראית לכל נזק שייג רם כתוצאה מהפרת זכויות של בעלי זכויות ב פוסט . המשתתף נושא באחריות המלאה והבלעדית לפוסט שהועלה על ידו .
ב . בעצם השתתפותו בפעילות מסכים המשתתף כי עורכת הפעילות תהיה רשאית להשתמש בתגובה שהועלתה לכל מטרה ובכל עת, כל זאת ללא צורך בכל תשלום ו/או תמורה אחרת למשתתף. המשתתף בפעילות מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת הפעילות בגין כל שימוש שייעשה בתגובה על פי שיקול דעתה
המוחלט והבלעדי, והכל מבלי לשלם תמורה בגין השימוש כאמור. כמו כן, מסכים המשתתף כי יחולו על פעילותו ברשת אינסטגרם תנאי השימוש של אינס ט גרם.
ג . בעת שימוש באתר הפעילות, ב אינסטגרם , על המשתתף להקפיד ש התגובה המועלה על ידו הינו חוקית . בין היתר, ולמען הדוגמה בלבד, חל איסור לשלוח ו/או לפרסם את התכנים הבאים:
• כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף; – 5 –
• כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
• כל תוכן פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה;
• כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
• סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
• כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
• כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
• כל תוכן מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
• כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
• כל תוכן העלול להטעות צרכן;
• כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי שאינו קשור לעורכת הפעילות ו/או למוצריה;
• כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיוצ "ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
עורכת הפעילות רשאית לסרב לפרסם, להסיר תגובה או למחוק לאלתר בכל עת כל תוכן שנשלח, אם הופר תנאי מתנאי התקנון או ש בוצע מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים ב אינסטגרם , במשתמשיה , בעורכת הפעילות או במי מטעמה , והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות ובלי ליתן הודעה מוקדמת או נימוק , ככל שקיימת ברשותה אפשרות טכנית לעשות כן . הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות עורכת הפעילות על פי כל דין.
10 .פרסום הפעילות ותוצאותיה
א . עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות לפרסם את הפעילות, הפרסים וכיוצ"ב, בכל שלב שהוא )בין במהלך הפעילות ובין לאחריה(, לפי שיקול דעתה הבלעדי, באתר ו/או בכל אמצעי תקשורת שהוא ובכל דרך שתמצא לנכון לרבות את שמם ותמונתם של המשתתפים ואת תוצרי הזכייה – הפרס , ללא מתן תמורה נוספת למשתתפים.
ב . בעצם השתתפותם בפעילות המשתתפים מאשרים, כי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורכת הפעילות ו/ או מי מטעמה בקשר עם השימוש, בהתאם לתקנון זה, בפרטים שהזינו במסגרת הפעילות, לרבות פרסום שמותיהם ותמונותיהם כפי שמופיעות בעמוד הפרופיל שלהם באתר. בעצם מתן אישורם
לאפליקציה, מאשרים המשתתפים כי תקנון זה מקובל ומוסכם עליהם, בלא הסתייגויות.
ג . בעצם השתתפותם בפעילות , מצהירים המשתתפים באופן בלתי חוזר, כי הם בחרו להשתתף בפעילות לשם הנאה ובידור, כשהם מודעים לכך שהתמורה היחידה להיזכו, בכפוף לנאמר בתקנון זה, הינ ו הפרס כהגדרת ו לעיל.
11 .שונות
א . מפעילת ה אינסטגרם אינה אחריות לכל תקלה ו/או טעות ו/או נזק ו/או הפרה שתיגרם כתוצאה מהפעילות והמשתתף מצהיר כי לא יעלה כל טענה כלפיהן.
ב . בהשתתפותו בפעילות מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף בפעילות כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון מסכים המשתתף בפעילות כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין. – 6 –
ג . מובהר כי ההשתתפות בפעילות, הינה על אחריותם ה בלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יהיו חייבים בשיפוי בגין כל אבדן, נזק ישיר ו/או עקיף, הפסד, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות, שיגרמו למי מהמשתתפים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהשתתפות בפעילות וכי בכל מקרה לא תהווה השתתפותם ו/או אי השתתפותם בפעילות עילה לכל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה .
ד . המשתתפים בפעילות, בעצם השתתפותם, יחשבו כמסכימים לכל הוראות תקנון זה . בהשתתפותם בפעילות פוטרים המשתתפים בפעילות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לפעילות ו/או לכל שלב משלבי
ה פעילות ו/או לתקנון ו/או לתקלות כלשהן בקשר ל פעילות והם מוותר ים על כל טענה הקשורה באלה .
ה . עורכת הפעילות רשאית להוריד לאלתר ולפסול מהפעילות באופן מיידי כל משתתף אשר ייטען לגביו כי במסגרת הפעילות הוא פגע באדם אחר וזאת מבלי לדרוש מהטוען כאמור להוכיח את טענותיו. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בקשר לאמור.
ו . עורכת הפעילות תהיה הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו ולמשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.
ז . עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותן התקינה של רשת האינטרנט, החשמל, ו/או כל אמצעי תשתית או תקשורת אחר, על כל רכיביהן ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיוצ"ב, אשר יגרמו למשתתף בקשר עם השתתפות בפעילות,
במישרין ו/או בעקיפין.
ח . עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכייתו ו/או את השתתפותו של משתתף בתחרות במידה ויימצא כי אותו משתתף נהג במרמה ו/או בעבירה ו/או בחוסר תום לב ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון זה ו/או שלא על פי דין.
במקרה כאמור בסעיף זה תהא עו רכת התחרות רשאית שלא למסור את הפרס ו/או לדרוש את הפרס חזרה , בעין או בשווי, מידי מי שזכ ה בו בנסיבות כאמור בסעיף זה והפרס יעבור למשתתף המדורג הבא אחריו לפי בחירתה הבלעדית של עורכת התחרות ו/או מי מטעמה. לעניין זה, "חוסר תום לב" ייחשב ככל מעשה או מחדל שאיננו עומד בקנה אחד עם אופן השתתפות סביר ומקובל ו/או עם מהות המבצע ו/או מהווה עקיפה כלשהי של ה כללי ם המפורטים בתקנון המבצע.
ט . תקנון זה מסדיר את תנאי ההשתתפות בפעילות והנו חוזה לכל דבר ועניין ועצם ההשתתפות בפעילות על ידי ה עלאת ה תגובה לאינסטגרם , מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
י . ת קנון זה יעמוד לעיון כל דורש , ללא תשלום , באתר : il.co.pizzahut.www ובמשרדי עורכת הפעילות בכתובת: רחוב ויסבורג 19 ,תל אביב .
יא . בכל מקום בתקנון זה שבו האמור נכתב בלשון זכר, נעשה הדבר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לזכר ונקבה במידה שווה.